BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/TCT-KK
V/v bảng kê thu mua hàng nông sản

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 496/CT-TTr ngày 9/04/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An xin ý kiến xử lý đối vớibảng kê thu mua hàng nông sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2.4 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thunhập doanh nghiệp hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế TNDN:"Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ khôngcó hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫusố 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từthanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua hànghóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bánra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏdừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sảnxuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi củangười dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thunhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếpbán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, việc lậpbảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (Mẫu số 01/TNDN - Banhành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ) được lập đối với hàng nông sản dongười dân trực tiếp sản xuất. Trường hợp Công ty kinh doanh lương thực mua gạocủa các thương lái, đồng thời lập bảng kê 01/TNDN nêu trên thì toàn bộ giá vốncủa hàng hóa mua vào được lập theo bảng kê là chi phí không hợp lệ. Công tykhông được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanhnghiệp.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An tăngcường công tác quản lý thu thuế đối với thương lái là các hộ kinh doanh nhưngkhông thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế. Về kiến nghị của Cục Thuế, Tổngcục Thuế ghi nhận để tổng hợp khi sửa chính sách.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Long An được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CS, DNL (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái