BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2090 TM/TCCB
V/v Góp ý dự thảo Văn bản

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Sau khi nghiên cứu văn bản dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách áp dụng đối với Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng không tiếp tục làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước. Theo đề nghị của quý Bộ tại công văn số 874/BNV-CCVC ngày 5/5/2003, Bộ Thương mại tham gia ý kiến như sau:

1/ Về phạm vi đối tượng áp dụng, đề nghị ghi rõ là các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng được Nhà nước bổ nhiệm nhưng thôi giữ chức và không tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước vì trong thực tế ở các doanh nghiệp cũng có chức danh này nhưng không phải là chức danh được Nhà nước bổ nhiệm, mà là chức danh do các doanh nghiệp Nhà nước tự quyết định bổ nhiệm cho các đơn vị thành viên.

2/ Về nội dung dự thảo:

Nhà nước cần quy định ưu tiên hàng đầu khi xử lý đối với các chức danh quản lý trên trong trường hợp sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước là Nhà nước cố gắng bố trí sắp xếp lại cũng như đào tạo lại theo những quy định cụ thể về tiêu chuẩn và các điều kiện cho phép đối với các đối tượng trên.

Về nội dung quy định của Dự thảo:

Chúng tôi hoàn toàn nhất trí quy định bổ sung thêm đối tượng áp dụng Nghị định 41/CP của Chính phủ mới ban hành về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và kế toán trưởng, bởi nó sẽ là biện pháp tháo gỡ khó khăn đang xảy ra trong thực tế hiện nay.

Về Điều 3 của Dự thảo, chúng tôi đề nghị cân nhắc lại quy định về chính sách bảo lưu 12 tháng phụ cấp chức vụ đối với trường hợp không tiếp tục làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước.Nếu có chính sách thì cần quy định cụ thể hai tình huống có thể xảy ra là:

+ Không tiếp tục làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước này nhưng được sắp xếp làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước khác hoặc ở các đơn vị khác thuộc khu vực Nhà nước, nếu được xếp lương mới thấp hơn lương cũ thì được bảo lưu thời gian 12 tháng sau đó làm công việc gì thì hưởng lương theo công việc đó.

+ Trường hợp không tiếp tục làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước thì ngoài chế độ quy định hiện hành được trợ cấp một khoản tương đương 12 tháng phụ cấp chức vụ của người đó.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại, đề nghị quý Bộ nghiên cứu tham khảo để hoàn thiện văn bản trình Chính phủ ban hành./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính