BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2091/TCHQ-KTTT
V/v trả lời kiến nghị

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn
 (307/5 Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19/2009/CV ngày23/03/2009 của Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn về đề nghị xin giảm và giãn thờihạn nộp thuế giá trị gia tăng thiết bị nhập khẩu (công văn do Bộ Tài chínhchuyển). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về giãn thời hạn nộp thuế GTGT:

Hiện nay, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo chủtrương ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuấtkhẩu, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp về giãn thờihạn nộp thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu báo cáo Bộ Tài chính, trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo, đề nghị Công ty thựchiện thời hạn nộp thuế theo công văn hướng dẫn số 1629/TCHQ-KTTT ngày26/03/2009 của Tổng cục Hải quan.

2/ Về giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT:

Ngày 08/04/2009 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1854/TCHQ-KTTThướng dẫn thực hiện giảm 50% thuế suất thuế giá trị gia tăng, đề nghị Công tyliên hệ trực tiếp với Cục Hải quan địa phương nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩuhàng hoá để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Giấy Sài Gònbiết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng