BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2091/TCT-PCCS
V/v: kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh phụ thuộc

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Nhựa Hồng Vân

Trả lời công văn số 03/CV ngày 06/04/2007 của Công ty TNHH Nhựa Hồng Vân đề nghị hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế GTGT của chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở cùng địa phương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:“Các cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở cùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi có trụ sở chính của đơn vị cấp trên như Công ty, Tổng công ty thì Công ty, Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung thay cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc”.

Căn cứ quy định trên thì chi nhánh hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH Nhựa Hồng Vân đóng trụ sở cùng địa phương (tại thành phố Hồ Chí Minh) nơi có trụ sở chính của Công ty TNHH Nhựa Hồng Vân thì Công ty TNHH Nhựa Hồng Vân thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tập trung thay cho cơ sở hạch toán phụ thuộc.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nhựa Hồng Vân biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện phía Nam;
- Cục thuế Tp Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương