VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: bổ sung quặng sắt tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (công văn số 2315/UBND-TNMT ngày 27 tháng 10 năm 2010), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5095/BTNMT-ĐCKS ngày 14 tháng 12 năm 2010), Bộ Công Thương (công văn số 10416/BCT-CNNg ngày 18 tháng 10 năm 2010) về việc quản lý, cấp phép khai thác vàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương tổ chức thực hiện các đề án đánh giá bổ sung khu vực quặng sắt thôn Cây Quéo, trên diện tích 8,55 ha, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang làm cơ sở cho quản lý hoạt động khoáng sản.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm khai thác khoảng sản đầu tư công tác điều tra, đánh giá bổ sung khoáng sản. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định nội dung các đề án, kết quả thi công các đề án nêu trên; đơn vị thi công là đơn vị có đủ năng lực theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ: ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(3), Dg (14)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý