VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2092/VPCP-KTN
V/v Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (công văn số 01/TTr-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012) và ýkiến của các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn Dầu khí ViệtNam tại cuộc họp ngày 21 tháng 3 năm 2012 về Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-VũngTàu và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất chochủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đất đai. Tuy nhiên,Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vàChủ đầu tư thống nhất việc phân bổ chi phí đầu tư khu tái định cư cho phù hợpvới nhu cầu, số hộ dân, điều kiện tái định cư thực tế của Dự án, đảm bảo tiếtkiệm, hiệu quả đầu tư và thống nhất việc đầu tư 02 đoạn đường vào Khu côngnghiệp Dầu khí Long Sơn là đường dùng chung phục vụ cho cả dân sinh và dự án.

Trường hợp khó khăn về ngân sách,Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thỏa thuận với Chủ đầu tư ứng trước tiềnbồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn trả tiền ứng trước của Chủ đầu tư theoquy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-VũngTàu xác định giá thuê đất cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam theo đúng quy địnhtại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và đơngiá thuê đất được tính tại thời điểm năm 2012.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải có ýkiến về quy hoạch cảng chuyên dụng của Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo cáccơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TNMT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý