BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2093/BXD-KTXD
V/v Áp dụng định mức ván khuôn bê tông thủy công tấm lớn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

Ban quản lý dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa - Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 192/BQL .YN-DA1 ngày 05/8/2015của Ban quản lý dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa - Sơ NN&PTNT thành phố Hà Nộiđề nghị hướng dẫn áp dụng định mức ván khuôn cho công tác bê tông thuộc Dự ánTrạm bơm tiêu Yên Nghĩa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trìnhthủy công mã hiệu AF.88310 được áp dụng để thi công công tác bê tông của cáccông trình thủy công và chỉ áp dụng cho các ván khuôn có kích thước của một tấmván khuôn từ 1,5 x 2m trở lên.

Ban quản lý dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa - Sơ NN&PTNTthành phố Hà Nội căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh