BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2093/TCT-PCCS
V/v: Thời gian ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3096/CT-TTHT ngày 06/4/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về thời gian áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2 Mục II Phần E Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN hướng dẫn thời gian áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi như sau:“Thuế suất 15% được áp dụng trong 12 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh”.

Tại điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn:“Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ áp dụng các điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ vào Khu công nghiệp được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 15% đối với thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại thì được áp dụng thuế suất này trong 12 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương