BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2093/TCT-TNCN
V/v: Thuế thu nhập cá nhân đối với TN từ chuyển nhượng cổ phần (cổ phiếu)

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 189/CT-TTHT ngày 8/05/2006 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang về việc thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chênh lệch từ việc cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần (dưới dạng cổ phiếu) của Công ty cổ phần Tân Toàn Cầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3 mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì: “Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán”.

Do vậy trường hợp cổ đông sáng lập (người Việt Nam định cư ở nước ngoài) bán cổ phần (dưới dạng cổ phiếu) cho Công ty cổ phần và bán cổ phần cho các cổ đông khác thì phần chênh lệch từ việc chuyển nhượng này tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tiền Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CTy CP Tân Toàn Cầu;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc