THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2093/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp 3 công ty nông-lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủyban nhân dân tỉnh Nghệ An (các công văn số 2440/TTr-UBNDNN ngày 04 tháng 5 năm2010, số 6149/TTr-UBNDNN ngày 5 tháng 10 năm 2010), ý kiến của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (các công văn số: 3493/BNN-ĐMDN ngày 26 tháng 10 năm2010, số 2897/BNN-ĐMDN ngày 07 tháng 9 năm 2010 và số 2322/BNN-ĐMDN ngày 20tháng 7 năm 2010) về việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông lâm nghiệp, Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bántài sản trên đất của Công ty Rau quả 19/5. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thựchiện việc bán này theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm không thất thoát tàisản nhà nước và quyền lợi của người lao động. Phương án sử dụng đất của Công tythực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Giao Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phương án sắp xếp Công ty Lâm nghiệpAnh Sơn và Công ty Lâm nghiệp Yên Thành theo quy định của Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới vàphát triển lâm trường quốc doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết địnhtrong tháng 11 năm 2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, TC, NV, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng