ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2093/VPUB-QHXDGT
V/v: phối hợp bảm đảm an toàn giao thông đường sắt tại các tuyến đường ngang.

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải
- Công an Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nộinhận được Công văn số 975/ĐS-TTCN ngày 06/5/2013 của Đường sắt Việt Nam về việcphối hợp đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm cảnh giới đường ngang.

Về việc này, đồng chí Vũ Hồng Khanh– Phó Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến như sau:

- Giao Sở Giao thông vận tải chủtrì, cùng với Công an Thành phố và UBND các quận, huyện có đường sắt đi quaphối hợp với Đường sắt Việt Nam trong việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắttại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trên địa bàn Thành phố.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của đồngchí Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Thịnh