BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2094/LĐTBXH-BHXH
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán quốc tếHoàng Gia

Trảlời công văn số 120/2014/CV-IRS ngày 11/6/2014 của Công ty cổ phần chứng khoánquốc tế Hoàng Gia về chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phầnhóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Điều 1 Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ thìphạm vi điều chỉnh của Nghị định này là quy định chính sách đối với người laođộng dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làmchủ sở hữu được chuyển đổi từ công ty nhà nước nhưng chưa giải quyết chính sáchlao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004, Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06/02/2007,Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ, nay tiếp tục thựchiện sắp xếp lại theo phương án cổ phần hóa được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt.

Theonội dung văn bản số 120/2014/CV-IRS nêu trên thì Công ty TNHH MTV Phân đạm vàHóa chất Hà Bắc đã giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số41/2002/NĐ-CP khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênvà Xưởng CO2 là một bộ phận của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.Do đó lao động dôi dư khi cổ phần hóa Xưởng CO2 thuộc Công ty TNHH MTV Phân đạmvà Hóa chất Hà Bắc không thuộc đối tượng hưởng chế độ theo quy định tại Nghịđịnh số 91/2010/NĐ-CP.

Khicổ phần hóa Xưởng CO2, Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc phải xâydựng phương án sử dụng lao động và giải quyết chế độ mất việc làm đối với ngườilao động phải chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 45, 46, 49 củaBộ luật lao động năm 2012.

BộLao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần chứng khoán quốc tếHoàng Gia biết./.

TL BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh