BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2094/TM-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

CÔNG VĂN

THÔNG BÁOTIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC SAU HỘI NGHỊ THƯƠNG MẠI TOÀN QUỐC

Ngày 9 tháng 5 năm 2003, đồng chí Mai Văn Dâu - Thứ trưởng thường trực đã chủ trì họp với Đại diện lãnh đạo các Vụ Kế hoạch Thống kê, Chính sách Thương nghiệp trong nước, Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Thương mại và Văn phòng Bộ để kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các công việc sau Hội nghị Thương mại toàn quốc theo Quyết định số 0324/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại;

Sau đây là báo cáo của các đơn vị và ý kiến kết luận của đồng chí Thứ trưởng thường trực Mai Văn Dâu:

I. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Đồng chí Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương nghiệp trong nước báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Về xây dựng mô hình tổ chức thị trường nội địa trên (trên 3 điểm): Vụ Chính sách Thương nghiệp trong nước đã phác thảo đề cương và kế hoạch tiến hành; đang phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Thương mại tổ chức thảo luận nhằm thống nhất quan điểm về mô hình và xác định rõ nội dung của đề án; đồng thời chuẩn bị địa bàn nghiên cứu khảo sát và tổ chức thí điểm.

2. Về hoàn thiện quản lý Nhà nước về thị trường nội địa:

2.1. Sẽ xây dựng và ban hành chậm nhất vào trung tuần tháng 6 năm 2003 các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ:

- Đã dự thảo và đang chuẩn bị để tra đổi, lấy ý kiến trong và ngoài Bộ các văn bản:

+ Thông tư liên tịch giữa Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban quản lý chợ.

+ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu và chợ trong khu kinh tế cửa khẩu.

+ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành nội qui mẫu và chế độ thông tin, báo cáo của các chợ.

- Đôn đốc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính của các chợ và Thông tư về đầu tư qui hoạch xây dựng chợ.

2.2. Hoàn chỉnh và trình lãnh đạo Bộ chậm nhất vào trung tuần tháng 6 năm 2003 Quyết định về việc ban hành qui chế trung tâm thương mại và siêu thị.

2.3. Đổi mới cơ chế quản lý các mặt hàng hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Đây là nhiệm vụ khó vì ta không quản lý hết các mặt hàng của nhiều Bộ, ngành. Bộ Thương mại sẽ làm 2 mặt hàng: Xăng dầu và thuốc lá. Đối với ngành hàng xăng dầu sẽ khẩn trương triển khai để ra được văn bản.

3. Về thiết lập cơ chế theo dõi, dự báo sớm cơ cấu thị trường nội địa, Vụ đã tổ chức một bộ phận chuyên trách công tác này; thống nhất phương pháp và chế độ công tác; cập nhật diễn biến hàng tuần, nửa tháng và hàng tháng; phân tích đánh giá tình hình và lập sơ đồ minh hoạ; dự báo xu hướng và kiến nghị giải pháp xử lý công việc này đến nay đã trở thành nề nếp.

4. Song song với việc triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu trên, Vụ cũng đang xây dựng để trình lên Chính phủ trong quý III/2003 đề án chương trình phát triển mạng lưới chợ đến năm 2010 và đề án cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân thuộc các thành phần kinh tế đẩy mạnh lưu thông hàng hoá trên thị trường nông thôn.

II. VỀ XUẤT NHẬP KHẨU

Đồng chí Vụ phó Nguyễn Khánh Loan báo cáo Vụ Xuất nhập khẩu đã thực hiện các việc:

1. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Hiệp hội ngành hàng, đã trình bày ngày 14/4/2003.

2. Xây dựng cơ chế thưởng: Đã hoàn thành dự thảo và đang lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

3. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, ngành thực hiện các vấn đề được nêu trên trong Hội nghị Thương mại toàn quốc: Bộ Thương mại đã trình và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo.

4. Hướng dẫn về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI và hoạt động xuất khẩu phi mậu dịch: sẽ hoàn thành trong quý II/2003.

III. XÚC TIẾN VỀ THƯƠNG MẠI

Đồng chí Cục phó Cục Xúc tiến thương mại Nguyễn Bảo báo cáo các công việc đã thực hiện như sau:

1. Xây dựng và quảng bá thương hiệu: Đã có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

2. Xây dựng hỏi, đáp về chương trình thương hiệu quốc gia đưa lên Internet: Đã xây dựng và đưa 400 thương hiệu lên Internet.

3. Dựng danh mục sản phẩm các tỉnh, ngành cần xây dựng chỉ dẫn địa lý và xuất xứ sản phẩm: Sẽ đưa ra hội nghị xúc tiến thương mại để thảo luận.

4. Cụ thể hoá chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm mang thương hiệu quốc gia: Đã trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Xây dựng phương án cung cấp thông tin phục vụ doanh nghiệp xúc tiến thương mại: Đã xây dựng và trình anh Vĩnh dự thảo phương án.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia và xây dựng đề án xúc tiến thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang còn vướng mắc và lúng túng.

IV. VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đồng chí Nguyễn Hữu Anh - Vụ phó, Phó Ban công nghệ thông tin và thương mại điện tử báo cáo các công việc đã được triển khai thực hiện như sau:

1. ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của cơ quan Bộ Thương mại và giữa Bộ Thương mại với các địa phương: Đã thành lập Ban quản lý tin học. Bộ đã phê duyệt và ứng tiền đề triển khai trung tâm tích hợp dữ liệu. Trong tháng 6/2003 sẽ trình hệ thống máy móc.

2. Nâng cấp trang Web của Bộ Thương mại: Đã được phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại và Trung tâm Thông tin Thương mại hình thành trang Web.

3. Dự thảo Pháp lệnh Thương mại điện tử: Đang khẩn trương thực hiện, sẽ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trong tháng 8/2003 và sẽ trình Chính phủ báo cáo Quốc hội tháng 10/2003.

4. Triển khai dự án “Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ về thương mại điện tử của Bộ Thương mại: đang nghiên cứu xây dựng đề cương”.

V. VỀ THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thương mại báo cáo các công việc được triển khai thực hiện như sau:

1. Xây dựng phương án nâng cao chất lượng cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp: Đã cập nhật thông tin hàng ngày 10 mặt hàng theo đúng yêu cầu của Bộ và đã ký hợp đồng với Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) để đưa lên truyền hình; đào tạo 2 lớp ngoại ngữ và kỹ năng lấy tin cho doanh nghiệp quảng bá trên trang chủ 3.500 doanh nghiệp.

2. Xây dựng và triển khai thí điểm 2 sàn giao dịch điện tử theo đúng tiến độ: Khai trương sàn giao dịch điện tử tại Hà Nội vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2003. Trước mắt, phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại Sở Thương mại Hà Nội triển khai tại tầng 2, số 5 đường Nam Bộ, nhưng về lâu dài sẽ xin đất xây dựng trên đường Hoàng Quốc Việt.

3. Triển khai việc kết nối mạng miễn phí cho các Sở Thương mại: Đã tiến hành và các Sở Thương mại đều thực hiện tốt, 30 tỉnh sẽ có trang Web.

4. Xây dựng phương án cung cấp thông tin thị trường cho các chợ đầu mối; Chưa triển khai được vì Vụ Chính sách Thương nghiệp trong nước chưa hình thành chợ đầu mối.

VI. VỀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHỔ BIẾN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG THƯƠNG MẠI

Vụ Khoa học đã lập danh mục các đề tài nghiên cứu và thông báo tới các đơn vị thuộc Bộ và Sở Thương mại để biết và tham khảo; đang xây dựng trang Web thông tin về hoạt động khoa học để đưa lên mạng của Bộ và mạng Vinanet; đang cập nhật thông tin về hoạt động khoa học công nghệ và môi trường thương mại.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Thứ trưởng thường trực Mai Văn Dâu đã nhắc lại yêu cầu các đơn vị phải triển khai thực hiện các công việc được giao theo đúng tiến độ. Việc gì khó khăn cần báo cáo ngay để lãnh đạo Bộ có hướng giải quyết. Đối với từng đơn vị, đồng chí Thứ trưởng thường trực có ý kiến như sau:

1. Vụ Chính sách Thương nghiệp trong nước cần bám sát Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đôn đốc khẩn trương ban hành Thông tư về chế độ tài chính của các chợ và Thông tư để đầu tư qui hoạch xây dựng chợ.

2. Vụ Xuất nhập khẩu được giao những công việc bức xúc và ta đang tập trung giải quyết. Đến nay, Vụ đã hoàn thành các nội dung chính.

3. Cục Xúc tiến thương mại đã triển khai tốt các nhiệm vụ cơ bản, song đối với những vấn đề còn lúng túng cần báo cáo lãnh đạo Bộ chủ trì họp tìm hướng giải quyết.

4. Ban Công nghệ Thông tin và Thương mại điện tử đã triển khai các công việc theo đúng tiến độ.

5. Trung tâm Thông tin Thương mại triển khai tốt các công việc và đã có kết quả cụ thể. Cần đẩy mạnh triển khai các công việc còn lại.

Văn phòng xin Thông báo để các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện; đồng thời đề nghị các đơn vị vào ngày 25 hàng tháng thông báo cho Văn phòng tình hình triển khai và kết quả thực hiện những nhiệm vụ nêu trên để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp giao ban hàng tháng của Bộ.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Mạnh Cường