BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Phân loại mặt hàng phế liệu dây, cáp cách điện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 405/HQHN-TXNK ngày 14/2/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội kiến nghị vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng phế liệu của dây, cáp điện. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;
Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 405/HQHN-TXNK, mặt hàng phế liệu dây, cáp điện bao gồm nhiều chủng loại khác nhau (đoạn, mẩu vụn, dùng cho các loại điện áp khác nhau, đã hoặc chưa gắn đấu nối với các loại đường kính: đường kính nhỏ hơn 22,7m, đường kính lớn hơn 22,7mm… ví dụ như mẩu vụn dây điện có thành phần gồm hai chất liệu nhựa và đồng…). Các loại phế liệu này được thải ra trong quá trình sản xuất, tiêu dùng của các doanh nghiệp chế xuất và không thể sử dụng như là sản phẩm dây điện, cáp điện thì áp dụng quy tắc 3(b) để phân loại từng mặt hàng theo nguyên vật liệu cấu thành nên hàng hóa đó nếu xác định được nguyên liệu cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của chúng. Trường hợp không xác định được nguyên liệu cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của hàng hóa thì áp dụng quy tắc 3(c) để phân loại.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường