VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 2095/VPCP-KTN
V/v Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp ĐT 295B, đoạn Lê Thái Tổ (TP Bắc Ninh) đến Đình Bảng (TX Từ Sơn) theo hình thức BT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (công văn số 169/UBND-CN ngày 22 tháng 01 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 1046/BKH-KCHT &ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2009), Giao thông vậntải (công văn số 862/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2009) và Tài chính (côngvăn số 2533/BTC-ĐT ngày 06 tháng 3 năm 2009) về việc đầu tư xây dựng cải tạonâng cấp đường tỉnh (ĐT 295B) đoạn từ Km140+650 (Lê Thái Tổ - thành phố BắcNinh) đến Km156+650 (Đình Bảng – thị xã Từ Sơn) theo hình thức BT, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương triển khai xây dựng Dự án nêu trên theohình thức hợp đồng BT. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện Dự ántheo quy định của Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Chínhphủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN; Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C(18)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng