BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2096/BNN-TC
V/v thực hiện Hiệp định hoạt động của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Tổngcục Hải quan

Phúc đáp đề nghị của Tổng cục Hải quan về việc thựchiện Hiệp định hoạt động của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế tại Công văn số 2045/TCHQ-TXNK ngày 18/4/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiếnnhư sau:

Việc cung cấp các nội dung/thông tin/tài liệu theođề nghị của Tổng cục Hải quan tại Công văn trên làm cơ sở pháp lý thực hiệnviệc miễn thuế Giá trị gia tăng lô hàng nhập khẩu của Công ty Hymetco (doanhnghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) là đơn vị trúng thầu cung cấp thiếtbị cho Dự án của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế không thuộc thẩm quyền của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn. Do vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan làm việc vớiBộ Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời đểTổng cục Hải quan được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Ngoại giao (phối hợp);
- TTr Hoàng Văn Thắng (b/cáo);
- Vụ HTQT (phối hợp);
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thanh Huyền