BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2096 TCT/NV2
V/v trả lời chính sách

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty điều hành hướng dẫn du lịch
(Tổng cục Du lịch)

Trả lời công văn số 124/DDHHD ngày 10/4/2003 của Công ty về việc chi phí trang phục và và đơn giá tiền lương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc chi trang phục:

Căn cứ điểm 6, mục III, phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Chi trang phục cho cán bộ công nhân viên của các cơ sở dùng trang phục thống nhất, nhưng mức chi tối đa cho một người không quá 500.000 đồng một năm. Phần chi trang phục thực tế vượt mức khống chế phải sử dụng nguồn thu nhập sau thuế để bù đắp.

Theo đó năm 2002 Công ty chi trang phục cho cán bộ CNV theo quy định nêu trên thì khoản chi này được coi là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập thuế.

2. Về đơn giá tiền lương năm 2002:

Trường hợp Công ty vi phạm qui định tại Pháp lệnh kế toán thống kê và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế loại khỏi chi phí những khoản chi không đúng chế độ hoặc phát hiện ra những khoản thu nhập khác làm cho thu nhập tăng thêm thì Công ty không được điều chỉnh tăng tiền lương đối với khoản thu nhập tăng lên này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc