VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: chỉ định Cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam về hợp tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển trong ASEAN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 437/TTr-BNG-ASEAN ngày 21 tháng 2 năm 2011 về việc chỉ định Cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam trong hợp tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển với ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
Đồng ý kiến nghị của Bộ Ngoại giao tại báo cáo nêu trên. Giao Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải làm Cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam (RCC) chịu trách nhiệm điều phối, tham gia các hoạt động hợp tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển trong ASEAN.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, PL, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2b). 22
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc