BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2097/TCT-CS
V/v lập bảng kê thu mua hàng nông, lâm, thủy sản.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2273/UBND-TM ngày 28/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đề nghịlập bảng kê thu mua hàng nông, lâm, thủy sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại điểm 2 Điều 5 Chương II Nghịđịnh số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế TNDN quy định: "Cơ sở kinh doanh mua sản phẩm làm bằng mây, tre,cói, dừa, cọ của người nông dân trực tiếp làm ra, hàng thủ công mỹ nghệ của cácnghệ nhân không kinh doanh; đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; phếliệu của người trực tiếp thu nhặt và một số dịch vụ của cá nhân không kinhdoanh, không có hóa đơn, chứng từ được lập bảng kê theo quy định của Bộ Tàichính trên cơ sở chứng từ đề nghị thanh toán của người bán hàng, cung ứng dịchvụ. Giám đốc cơ sở kinh doanh duyệt chi theo bảng kê phải chịu trách nhiệmtrước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng kê".

- Tại điểm 2.4 mục III Phần B Thôngtư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định:Các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế: "Chi phí của cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ không có hóađơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanhtoán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua sảnphẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ, của người nông dân trực tiếp làm ra; muasản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, cát,sỏi của người dân tự khai thác; mua nông, lâm, thủy sản của người sản xuất,đánh bắt bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tàisản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụmua của cá nhân không kinh doanh".

Căn cứ theo các quy định nêu trên,doanh nghiệp mua sản phẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ của người nông dântrực tiếp làm ra; hàng thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh;đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; mua nông, lâm, thủy sản của ngườisản xuất, đánh bắt ra thì được lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào(theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ) Bảng kê này đượccoi là chứng từ hợp pháp để tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên liệu là lúa hoặc gạo xay củathương lái thì phải có hóa đơn theo quy định mới được tính vào chi phí hợp lýkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Tiền Giang được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- LĐ Bộ Tài chính (để b/c);
- Vũ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương