UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2098/SGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn thực hiện Quy định dạy thêm học thêm các môn văn hóa của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An

Tân An, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã
- Hiệu trưởng các trường THCS&THPT, THPT trực thuộc Sở

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn thực hiện Quyđịnh dạy thêm học thêm (DTHT) các môn văn hóa của các cơ sở, tổ chức, cá nhântrên địa bàn tỉnh Long An ban hành tại Quyết định số 34/2007QĐ-UBND ngày30-7-2007 và Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 8-4-2008 của Ủy ban nhân dântỉnh về việc bổ sung Điều 10 của Quy định DTHT các môn văn hóa của các cơ sở,tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh như sau.

I. PHÂN CẤP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM HỌC THÊM

Thực hiện Điều 9 Chương III của Quy định DTHT về việc phâncấp quản lý, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp phép,phê duyệt chương trình dạy thêm; thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động dạy thêmđối với cơ sở, tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm các môn văn hóa thuộc chươngtrình trung học phổ thông, Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm thực hiện thực hiệncác khâu vừa nêu đối với cơ sở, tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm các môn vănhóa thuộc chương trình trung học cơ sở.

II. QUY ĐỊNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC DTHT VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC DTHT

Hồ sơ đăng ký tổ chức DTHT chương trình trung học phổ thôngvà DTHT chương trình trung học cơ sở gồm các nội dung sau đây:

1) Đối với người đứng đơn tổ chức DTHT là cán bộ, giáo viênngành giáo dục đăng ký tổ chức DTHT do nhiều người tham gia giảng dạy tại địađiểm bên ngoài trường học:

1.a) Đơn đăng ký tổ chức DTHT gồm các nội dung: họ và tênngười đứng đơn; số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoạiliên lạc; tên đơn vị công tác; địa chỉ hộ khẩu thường trú; địa chỉ nơi tổ chứcDTHT; các dạng lớp tổ chức dạy (lớp luyện thi tốt nghiệp THPT, đại học, caođẳng…, lớp rèn luyện kỹ năng thực hành theo chương trình giáo khoa bộ môn… )

1.b) Bản sao giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú (không cầnchứng thực)

1.c) Bản sao giấy chứng minh nhân dân (không cần chứng thực)

1.d) Biên bản kiểm tra và đánh giá tình trạng cơ sở vật chấtcủa nơi tổ chức DTHT (Người đăng ký tổ chức DTHT yêu cầu thủ trưởng đơn vị côngtác của mình lập tổ kiểm tra và phân công kiểm tra cơ sở DTHT). Nội dung biênbản phải có phần kết luận (đủ điều kiện tổ chức DTHT hoặc không đủ điều kiện tổchức DTHT)

1.đ) Phân phối chương trình môn DTHT trong đó nêu nội dungdạy cụ thể tương ứng với thứ tự tiết dạy nhất định (nội dung chương trình DTHTphải thực hiện chậm hơn nội dung chương trình chính khóa, không được dạy trướcđón đầu chương trình chính khóa)

1.e) Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia DTHT tại cùng cơsở, gồm các nội dung: họ và tên người tham gia DTHT, bộ môn và cấp lớp dạy, tênđơn vị công tác (Nếu người tham gia DTHT không phải là giáo viên đang công táctại trường học thì hồ sơ đăng ký phải có bản sao văn bằng chuyên môn sư phạm)

1.g) Hợp đồng lao động ký kết giữa người đứng đơn đăng ký tổchức DTHT và từng giáo viên tham gia DTHT

1.h) Hợp đồng thuê cơ sở vật chất ký kết giữa người đứng đơnđăng ký tổ chức DTHT và người sở hữu cơ sở nơi tổ chức DTHT (nếu ở dạng thuêmướn cơ sở) (không cần chứng thực). Nếu cơ sở là cơ quan, trường học thì phảicó văn bản chứng minh cấp quản lý trực tiếp của cơ quan, trường học đó chấpthuận việc cho thuê, mướn cơ sở để tổ chức DTHT.

2) Đối với người đứng đơn tổ chức DTHT là cán bộ, giáo viênngành giáo dục đăng ký tổ chức DTHT tại địa điểm bên ngoài trường học (chỉngười đứng đơn đăng ký trực tiếp giảng dạy):

Gồm các nội dung 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.đ, và 1.h của mục II.1.

3) Đối với người đứng đơn tổ chức DTHT không phải là cán bộ,giáo viên ngành giáo dục đăng ký tổ chức DTHT tại địa điểm bên ngoài trườnghọc:

- Gồm các nội dung 1.a (thay nội dung “tên đơn vị công tác”bằng “nghề nghiệp”); 1.b; 1.c; 1.d; 1.đ và 1.e (nếu có nhiều giáo viên DTHT tạicùng cơ sở); và 1.h của mục II.1.

- Lý lịch cá nhân (có chứng thực theo quy định hiện hành)

Đối với đối tượng đăng ký thuộc mục II.3, sau khi tiếp nhậnhồ sơ đăng ký tổ chức DTHT, Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT theo quy địnhphân cấp sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và đánh giá tình trạng cơ sở vật chất củađịa điểm DTHT.

III. QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝTỔ CHỨC DTHT

1) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong tháng 9 và 10 hằng năm.

2) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơđăng ký tổ chức DTHT các môn văn hóa thuộc chương trình trung học phổ thông tạibộ phận “một cửa” và Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức DTHT cácmôn văn hóa thuộc chương trình trung học cơ sở.

Yêu cầu các cơ sở, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tổchức DTHT thực hiện đầy đủ và chính xác nội dung hồ sơ đăng ký theo quy địnhnày để việc cấp giấy chứng nhận đăng ký được dễ dàng và kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ phận “một cửa”
- Thanh tra Sở, Phòng GDTrH;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC