VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa học công nghệ ngành giao thông vận tải giai đoạn 2005-2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1583/BGTVT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2011); về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa học công nghệ ngành giao thông vận tải giai đoạn 2005-2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Khoa học công nghệ ngành giao thông vận tải giai đoạn 2005-2010; việc tổ chức hội nghị cần bảo đảm nội dung thiết thực, hiệu quả.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TH
- Lưu: VT, KTN (4), C23
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý