VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2098/VPCP-KTTH
V/v lãi suất tín dụng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Công thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị củaBộ Tài chính (công văn số 4166/BTC-TCNH ngày 23 tháng 3 năm 2009), ý kiến củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 37/TTr-NHNN ngày 27 tháng 03 năm 2009)về lãi suất tín dụng xuất khẩu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướngThường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chínhkhẩn trương xem xét quyết định cụ thể việc điều chỉnh giảm lãi suất tín dụngxuất khẩu, bảo đảm ở mức hợp lý với điều kiện thực tế của thị trường.

2. Về nguồn vốnhỗ trợ: giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thống nhất với Bộ Tài chính về số tiềncần cấp bù chênh lệch lãi suất; đồng thời, thực hiện việc trích từ nguồn 17.000tỷ đồng chuyển cho Bộ Tài chính sử dụng cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngânhàng Phát triển Việt Nam do điều chỉnh giảm lãi suất tín dụng xuất khẩu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các Phó TTgCP;
- NHPT Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN:, các Vụ: TKBT, KTN, ĐMDN, PL, TH;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng