BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 209TCT/PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty thương mại Hoàng Anh
126 đường Giải Phóng

Trả lời công văn số 10/HA ngày 13/12/2004của Công ty thương mại Hoàng Anh hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 8159 TC/TCT ngày 23/7/2004của Bộ Tài chính gửi Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW có hướng dẫn:“Theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế GTGT thì các mặt hàng nêu trên áp dụng thuế suất thuế GTGT là10%. Trường hợp trước ngày 1/1/2004 cơ quan Hải quan căn cứ vào Phụ lục số 4 -Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu (Ban hành kèm theoThông tư số 122/2000/TT-BTC ) đã thu thuế GTGT khâu nhập khẩu 5% và các cơ sởkinh doanh đã kê khai bán ra theo thuế suất thuế GTGT 5% thì không truy thu sốthuế tính thiếu theo nội dung hướng dẫn của Thông tư số 122/2000/TT-BTC Trườnghợp doanh nghiệp đã nộp vào Ngân sách Nhà nước số thuế GTGT truy thu theo Quyếtđịnh của cơ quan thuế thì doanh nghiệp được cơ quan thuế xử lý bù trừ vào sốthuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,trường hợp trước ngày 1/1/2004 Công ty có kinh doanh mặt hàng máy bơm nước dândụng khi nhập khẩu cơ quan Hải quan áp dụng thuế suất GTGT 5% và khi bán raCông ty viết hóa đơn cho khách hàng với thuế suất thuế GTGT 5% thì không phảitruy thu số thuế tính thiếu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương