BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 20TCT/DNK
V/v: Giá bán xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty cổ phần xe máy, điện máy Phương Đông
(Đ/c: Phố Sài Đồng - Long Biên - TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 209 CV/PĐ-KT ngày13/12/2004 của Công ty cổ phần xe máy điện máy Phương Đông kiến nghị về việcCục thuế tỉnh Nghệ An ban hành giá tính lệ phí trước bạ loại xe máy do Công tysản xuất cao hơn mức giá do Công ty công bố, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2a, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 41/2002/QĐ-TTg ngày 16/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuếgiá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Trường hợp Công ty là đơn vị sảnxuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy trong nước thực hiện bán sản phẩm của mìnhtheo giá thống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương, giá bánnày phải được công bố công khai và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếpbiết thì thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo giácông bố.

Đề nghị Công ty cung cấp các vănbản liên quan đến việc công bố giá bán cho Cục thuế tỉnh Nghệ An biết để Cụcthuế có căn cứ xác định giá tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với các cơ sở bán cácloại xe do Công ty lắp ráp bán ra. Lệ phí trước bạ sẽ được tính theo giá bánghi trên hóa đơn và không thấp hơn giá do Công ty công bố.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VP (HC), DNK 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến