BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 21/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2008

Kínhgửi: Công ty Cổ phần viễn thông Vạn Xuân

Trả lời công văn số 12/CV-VXngày 24/1/2008 của Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân đề nghị hướng dẫn ápdụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng xây dựng côngtrình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Định mức chi phí lập báo cáokinh tế kỹ thuật công bố tại công văn số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007của Bộ Xây dựng không bao gồm chi phí khảo sát xây dựng để lập báo cáo kinh tếkỹ thuật.

2. Trong các công trình di dời,giá trị vật tư, thiết bị tái sử dụng được tính vào tổng mức đầu tư.

Công ty Cổ phần viễn thông VạnXuân căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm văn Khánh