BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/BXD-HĐXD
V/v Điều kiện năng lực HĐXD của nhà thầu

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Dongriwon Development Vina Co.,Ltd

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 12-0210- 01/DRW-BXD ngày10/02/2012 của Công ty Dongriwon Development Vina Co.,Ltd về việc đề nghị chấpthuận tư cách giám sát thi công xây dựng của Công ty Globa Vina đối với Tòatháp Habico. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 13/01/2012, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 02/BXD-HĐXD gửiCông ty cổ phần Hải bình (viết tắt là Habico), đồng thời thông báo cho Công tyDongriwon Development Vina Co.,Ltd (viết tắt là Công ty Dongriwon), theo đóHabico là chủ đầu tư Tòa tháp Habico có trách nhiệm thuê tư vấn giám sát có đủđiều kiện năng lực theo quy định tại điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (viết tắtlà Nghị định 12/CP ) để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình này.

Việc Công ty Dongriwon đề nghị chấp thuận để Globa Vina tiếptục làm tư vấn giám sát thi công cho chủ đầu tư đối với Toà tháp Habico làkhông có cơ sở và trái với các quy định tại khoản 2 điều 75, khoản 3 điều 87 vàkhoản 2 điều 89 của Luật Xây dựng, vì theo quy định tại điều 51 Nghị định 12/CP và theo Quyết định số 62/QĐ-XPHC-TTr-P3 ngày 19/8/2011 của Thanh tra Sở Xây dựngHà Nội thì Globa Vina không đủ điều kiện năng lực theo quy định; đồng thời Côngty Dongriwon không phải là chủ đầu tư của công trình này.

Công ty Dongriwon có thể thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lựcđể giám sát nội bộ việc thi công phần diện tích xây thô do Công ty thuê của chủđầu tư, nhưng không thể thay thế được trách nhiệm của Công ty Hải bình vì Côngty Hải bình mới là chủ đầu tư công trình Tòa tháp Habico phải có trách nhiệmthuê tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực để giám sát theo quy định, đây làmột trong các điều kiện để công trình được nghiệm thu, hoàn công; xem xét côngnhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận phù hợp về chất lượng xây dựngđể đưa công trình vào sử dụng.

Ngày 08/02/2012 Công ty Cổ phần Hải Bình có văn bản số 09/CV-12 và 10/CV-12 gửi Bộ Xây dựng thông báo đã thực hiện các ý kiến của BộXây dựng tại văn bản số 02/BXD-HĐXD ngày 13/01/2012. Do vậy, đề nghị Công tyDongriwon phải phối hợp với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hải Bình thực hiệncác ý kiến Bộ Xây dựng tại văn bản số 02/BXD-HĐXD ngày 13/01/2012 và ý kiến tạivăn bản này theo đúng các quy định của pháp luật và không tiếp tục giải trình vềnhững vấn đề này.

Nơi nhận
- Như trên
- Công ty Cổ phần Hải Bình
- Các Sở: XD, KH&ĐT Hà Nội
- Lưu VT, HĐXD

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Thọ Vinh