BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/BXD-HĐXD
V/v: Thực hiện công tác đấu thầu các dự án.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

Bộ Xây dựng nhận được công văn 0026/XD-ĐTXD về việc thựchiện công tác đấu thầu các dự án của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với những dự án đầu tư của các doanh nghiệp có sử dụngnguồn vốn được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Đấu thầu thì thuộc phạm vi điềuchỉnh của Luật Đấu thầu. Do vậy, nếu các dự án đầu tư của Tổng công ty triểnkhai với vốn vay mà Tổng công ty đứng ra bảo lãnh hoặc trực tiếp vay mà có sựtham gia phần vốn của nhà nước trên 30% đối với từng dự án thì phải tổ chức đấuthầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu.

Việc cho phép chỉ định thầu tuỳ thuộc vào tính chất, quy môcủa dự án được hướng dẫn tại Điều 20 Luật Đấu thầu, Điều 40 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu thầu, Quyết định 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Tổng công ty xăngdầu Việt Nam nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện