BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/BXD-KHCN
V/v: Áp dụng Quy chuẩn quy hoạch QCXDVN 01: 2008/BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Cục cảnh sát môi trường

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 01/C36 -P3 ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Cục cảnh sát môi trường về việc ápdụng Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD , Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các công trình xây dựngtrước thời điểm Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008 có hiệu lực thì áp dụng theo Quychuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày14 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tại điều 4.9 của Quy chuẩn nàycó quy định về khu vực bảo vệ vệ sinh của các công trình cấp nước.

Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008 đượcban hành kèm theo Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 áp dụngcho các công trình xây dựng mới và cải tạo kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lựcthi hành. Tại Chương 5 mục 5.1 có quy định về khu vực bảo vệ công trình cấpnước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Cục Cảnh sát môi trường nghiên cứu vận dụng.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KHCN&MT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà