BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi : Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 386và Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Constrexim số 8

Trả lời văn bản số 1137/2011ngày 24/12/2011 của Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắpThành An 386 và Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Constrexim số 8 xin giảiđáp về điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Hợp đồng số 1780/2008/HĐXD kýngày 22/10/2008 giữa Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên và Liên danh nhàthầu Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 386 và Công ty cổ phần Đầutư & Xây lắp Constrexim số 8 để thi công gói thầu số 3 Xây lắp công trình cụmNhà điều hành - Nhà học - Thí nghiệm chung dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trườngđại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD nên không được thực hiện điều chỉnh giá theo quy định tại Thôngtư này. Hai bên thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có), thực hiện việcthanh toán, quyết toán hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy địnhcủa Nhà nước có liên quan. Trường hợp, tính toán chi phí bù giá vật liệu mà sửdụng giá trong công bố giá của Liên sở Tài chính – Xây dựng, thì lấy giá ở thờiđiểm 28 ngày trước ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán trừ đi giá trong công bốgiá ở thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu giá vật liệu trong công bố giácao hơn giá vật liệu trong hợp đồng).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Liêndanh nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 386 và Công ty cổphần Đầu tư & Xây lắp Constrexim số 8 trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thựchiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn