BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

*****

Số: 21/BXD-QLN
V/v đề nghị báo cáo tình hình bán nhà ở thuộc SHNN cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi:Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệmvụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 và ý kiến chỉđạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu tại Công văn số 7385/VPCP-CN ngày21/12/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánhgiá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và của các địaphương về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghịđịnh 61/CP , báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2008, Bộ Xây dựng đềnghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báocáo một số nội dung sau:

1. Báo cáo vềtình hình thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đến thời điểm 31/12/2007,trong đó nêu rõ:

- Tổng số quỹnhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn (diện tích m2 tương ứng vớisố căn);

- Số lượng nhà ởđã bán (diện tích m2 tương ứng với số căn) và phân loại nhà ở đã bán(chung cư, biệt thự hoặc nhà ở riêng lẻ);

- Số lượng nhà ởcòn lại trên địa bàn (diện tích m2 tương ứng với số căn);

2. Báo cáo vềtình hình thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ,những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có).

Bộ Xây dựng đềnghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan có liên quan khẩntrương báo cáo các nội dung nêu trên để Bộ Xây dựng tổng hợp trình Thủ tướngChính phủ theo đúng thời gian quy định.

(Văn bản báo cáoxin gửi về Bộ Xây dựng 37-Lê Đại Hành-Hà Nội trước ngày 20/01/2007. Liênhệ: ĐT 04.9746478 Fax: 04. 8215258)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD các tỉnh, thành phố, Sở TNMT&NĐ Hà Nội, Sở TNMT Đà Nẵng;
- Lưu VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Trần Nam