BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/BXD-QLN
V/v: Lệ phí cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá BĐS.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 197/SXD-QLN &KDBĐS ngày 09/01/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị BộXây dựng hướng dẫn về lệ phí cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất độngsản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều16 của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản, người xin cấp chứngchỉ phải nộp một khoản lệ phí cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất độngsản là 200.000 đồng. Cơ quan cấp chứng chỉ được sử dụng lệ phí này cho việc cấpchứng chỉ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có vănbản hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấpchứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản. Để tạo điều kiện thuận lợicho công tác cấp chứng chỉ, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính cóvăn bản hướng dẫn.

Trong khi chờ hướng dẫn của BộTài chính, Bộ Xây dựng đề nghị Sở thực hiện thu phí theo quy định tại Nghị định153/2007/NĐ-CP đồng thời trao đổi thống nhất với Sở Tài chính địa phương để tạmsử dụng một phần lệ phí chi cho các công việc trực tiếp phục vụ việc cấp chứngchỉ.

Khi có văn bản hướng dẫn của BộTài chính sẽ điều chỉnh cho phù hợp./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà