BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/BXD-VLXD
V/v: Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định sử dụng amiăng của các cơ sở sản xuất tấm lợp.

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: ………………………………

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng amiăng trong sảnxuất vật liệu xây dựng tại các cơ sở sản xuất tấm lợp. Bộ Xây dựng phối hợp vớiHiệp hội tấm lợp sẽ kiểm tra, làm việc với đơn vị về việc chấp hành các quyđịnh liên quan đến sản xuất và sử dụng tấm lợp có chứa amiăng:

Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ vềquản lý vật liệu xây dựng; Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể vật liệu xây dựng ViệtNam đến năm 2020; Quyết định số 27/2006/QĐ-BXD ngày 06/9/2006 của Bộ Xây dựngvề việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấmnhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 củaChính phủ; Thông tư liên tịch số 1529/1998-TTLT/BKHCNMT-BXD ngày 17/10/1998 củaBộ Xây dựng và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn đảm bảo môitrường trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm, vật liệu xây dựng; Thôngtư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn Quốc giaQCVN: 16/BXD về hàng hoá là vật liệu xây dựng.

Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Vụ Vật liệu xây dựng, VụKhoa học Công nghệ, Hiệp hội tấm lợp, dự kiến làm việc với đơn vị vào ngày tháng năm 2013.

Đề nghị đơn vị chuẩn bị tài liệu báo cáo, làm việc với đoàncông tác.

Yêu cầu báo cáo theo các nội dung sau:

- Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm ( từ 2008đến hết 2012)

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm; việc thực hiện Quychuẩn QCVN16: 2011/BXD quy chuẩn quốc gia về hàng hóa là vật liệu xây dựng.

- Công tác báo vệ môi trường, quản lý, sử dụng amiăng, bảovệ sức khỏe người lao động làm việc trong môi trường độc hại.

( Cần trao đổi thêm thông tin liên hệ với ông Lương Văn Hùng,chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng, điện thoại 0983197966 Email luongvanhung@moc.gov.vn)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT,VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thế Ngọc