TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 21/GSQL-GQ3
V/v thủ tục đóng ghép, san hàng quá cảnh

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụThái Dương Toàn Cầu
(Đ/c: 32-34 Ngô ĐứcKế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 20141230 ngày 30/12/2014 của Công tyTNHH Thương mại - Dịch vụ Thái Dương Toàn Cầu về việc nêu tại trích yếu, CụcGiám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/5/2014, Bộ Tài chính ban hành công văn số 6918/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng,quá cnh, trung chuyển. Theo đó hàng hóa quá cảnh được đóng ghép chung container với hàng nhập khẩu, hàng xuấtkhẩu. Đnghị công ty nghiên cứu quy định tạicông văn số 6918/BTC-TCHQ dẫn trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửakhẩu có liên quan để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lờiđể Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thái Dương Toàn Cầu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để p/h);
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha