THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 21/TTg-QHQT
V/v đề xuất của Bỉ và Pháp thực hiện dự án vệ tinh nhỏ VNREDSat-1

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Viện Khoa học và Công nghệ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ.

Xétđề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (công văn số 09/KHCNVN-HTQTngày 01 tháng 12 năm 2008 và công văn số 1801/KHCNVN-HTQT ngày 25/12/2008) vềđề xuất của Bỉ và Pháp thực hiện dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSat-1, ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 297/BKH-KHGDTN &MT ngày 31 tháng 12 năm 2008)về việc lựa chọn vệ tinh nhỏ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Thống nhất với các nội dung báo cáo của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Namđược nêu tại công văn trên về việc lựa chọn Pháp là nhà cung cấp công nghệ vàvốn ODA để thực hiện dự án “Vệ tinh nhỏ Việt Nam giám sát tài nguyên thiênnhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1)”.

2.Giao Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về việcthực hiện Dự án VNREDSat-1 và về hiệu quả của Dự án VNREDSat-1 nhằm phục vụChiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 đã được phêduyệt tại Quyết định số 137/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ.

3.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

-Tiến hành các thủ tục cần thiết để sử dụng nguồn vốn ODA của Pháp đối với Dự ánVNREDSat-1 theo quy định.

-Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chủ động giải thích vớiphía Bỉ và đề xuất với Bỉ dành khoản ODA của Dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSat-1 chocác dự án ưu tiên khác của Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng