VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 21/VPCP-QHQT
V/v Xin phép tổ chức Cầu truyền hình Tết Kỷ Sửu 2009.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài chính;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao(công văn số 3332/BNG-UBNV ngày 14 tháng 10 năm 2008) về việc xin phép tổ chứcCầu truyền hình Tết Kỷ Sửu 2009, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao (Ủy banngười Việt Nam ở nước ngoài) chủ trì phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổchức Cầu truyền hình Tết Kỷ Sửu 2009 phục vụ bà con kiều bào ở nước ngoài vàongày 18 tháng 01 năm 2009, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, trên tinh thầntrang trọng và tiết kiệm.

2. Tổng kinh phí thực hiện Đề ánlà 4000 triệu đồng trong dự toán chi ngân sách năm 2009 của Bộ Ngoại giao. BộNgoại giao căn cứ tổng mức kinh phí được giao chủ động tổ chức thực hiện Đề án.Các nội dung công việc do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện được đảm bảo từnguồn kinh phí giao khoán thu chi của Đài.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; các PTT (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
- Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng