BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ
CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 210/BTCCBCP-CQĐP
V/v thi hành Nghị định 09/1998/NĐ-CP Nghị định 40/1999/NĐ-CP và Nghị định 46/2000/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2001

Kính gửi: BanTổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quátrình triển khai thực hiện các Nghị định 09/1998/NĐ-CP Nghị định 40/1999/NĐ-CPvà Nghị định 46/2000/NĐ-CP Ban Tổ chức chính quyền của nhiều tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương đề nghị hướng dẫn một số nội dung chế độ đối với cán bộxã, phường, thị trấn, việc bố trí các chức danh khác và phó trưởng Công an xã,phó trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn theo quy định của Chínhphủ.

Trêncơ sở thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảohiểm xã hội Việt Nam về một số nội dung liên quan đến việc thi hành các Nghịđịnh trên, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn một số nội dung sau đây:

1-Về phụ cấp 5% tái cử đối với cán bộ xã, phường, thị trấn theo khoản 6 Điều 3Nghị định số 09/1998/NĐ-CP và khoản 1.1 điểm 1 Mục I Thông tư Liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTB &XH:

-Cán bộ giữ chức vụ bầu cử hoặc cán bộ được bổ nhiệm vào các chức danh thuộc sốlượng được Chính phủ quy định, không nhất thiết phải giữ cùng một chức danh,nếu công tác liên tục thì từ năm thứ 6 trở đi được hưởng phụ cấp 5% của mứcsinh hoạt phí của chức danh đang đảm nhiệm.

-Cán bộ bổ nhiệm vào một trong 4 chức danh chuyên môn đã được hoặc chưa được xếptheo ngạch bậc chuyên môn đều không được hưởng phụ cấp 5% tái cử.

-Những cán bộ giữ chức vụ bầu cử đã được hưởng phụ cấp 5% tái cử theo Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ thì vẫn tiếp tục được hưởng khoản phụ cấpnày theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP .

2- Việcbố trí các chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân dân xã, phường, thị trấn theoquy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 09/1998/NĐ-CP Nghị định 40/1999/NĐ-CP vàNghị định 46/2000/NĐ-CP:

-Theo số lượng cán bộ được quy định tại Điều 1 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày23/1/1998 của Chính phủ, ngoài các chức danh cán bộ bầu cử và 4 chức danhchuyên môn theo Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì tùy thuộc khối lượng côngviệc của từng lĩnh vực và khả năng cán bộ có thể bố trí số cán bộ còn lại vàotrong số các chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân sau đây: lao động - thươngbinh và xã hội, văn hóa thông tin - thể dục thể thao, kinh tế (quản lý nông,lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch…), giaothông thủy lợi và phát triển nông thôn (đối với xã), quản lý trật tự xây dựngvà môi trường đô thị (đối với phường), kế hoạch - thống kê - dân số và trẻ em.Những nơi đã bố trí các chức danh khác các chức danh trên, cần điều chỉnh lạicho thống nhất. Những lĩnh vực công tác không đủ cán bộ thì bố trí kiêm nhiệm.

-Việc bố trí chức danh khác: phó trưởng Công an thực hiện theo Nghị định40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã; phó trưởng Ban chỉhuy Quân sự thực hiện theo Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996của Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ, nếu bốtrí chức danh nào thì được cộng thêm chức danh đó ngoài số lượng cán bộ đã quyđịnh tại Điều 1 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP .

3-Quyền lợi bảo hiểm xã hội, chế độ trợ cấp nghỉ việc đối với cán bộ xã, phường,thị trấn:

a/Cán bộ xã, phường, thị trấn có thời gian công tác trước tháng 1 năm 1998 giữcác chức danh chuyên trách được quy định tại các văn bản trước năm 1998 củaChính phủ, của Liên bộ hoặc của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ mà không bị giánđoạn công tác quá 12 tháng thì được tính là liên tục công tác để tính bảo hiểmxã hội theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (kể cả những trường hợp được cơ quan cóthẩm quyền cử đi học và liền sau đó về địa phương giữ một trong các chức vụ nêutại các văn bản trên). Cán bộ thực hiện bảo hiểm xã hội theo Nghị định số09/1998/NĐ-CP được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

b/Cán bộ xã, phường, thị trấn có quá trình công tác trước tháng 1 năm 1998 đãtừng liên tục giữ các chức danh nêu tại khoản 1 điểm 3 trên đây từ 5 năm trởlên nhưng trong quá trình công tác có thời gian bị gián đoạn quá 12 tháng màkhông bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và chưa hưởng trợ cấp khi nghỉ việc,sau đó lại tiếp tục công tác theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP thì thời gian côngtác trước khi bị gián đoạn được giải quyết chế độ trợ cấp một lần, mỗi năm côngtác được ngân sách xã trợ cấp một tháng sinh hoạt phí theo mức quy định củachức danh đảm nhiệm tại thời điểm trước khi gián đoạn công tác do Chính phủ quyđịnh.

BanTổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các nộidung hướng dẫn trên đây, chủ trì và phối hợp với các ngành ở địa phương để tổchức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để báo cáo)
- Như trên (để thực hiện),
- Bộ Tài chính (để phối hợp),
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để phối hợp),
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp),
-
Lưu VT, CQĐP(2).

KT. BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đặng Quốc Tiến