BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: Thẩm quyền hoàn tiền phạt chậm nộp thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06-MD-XNK ngày 31/10/2011 của Công ty TNHH Midea Consumer Việt Nam phản ánh vướng mắc trong việc hoàn tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo hướng dẫn tại công văn số 10268/BTC-TCHQ ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính. Sau khi trao đổi với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì:Cơ quan hải quan nơi có phát sinh tiền thuế, tiền phạt nộp thừa quyết định hoàn tiền thuế, tiền phạt nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định. Việc xử lý đối với số tiền thuế GTGT nộp thừa được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 131 Thông tư này”.
Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành thì tiền phạt chậm nộp thuế GTGT không thuộc quỹ hoàn thuế do Tổng cục Thuế quản lý.
Theo đó, trường hợp được hoàn tiền phạt chậm nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại công văn số 10268/BTC-TCHQ thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan hải quan.
Nội dung này thay thế nội dung hướng dẫn trước đây của Tổng cục Hải quan về thẩm quyền hoàn tiền phạt chậm nộp thuế GTGT.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục Thuế (để phối hợp chỉ đạo thực hiện thống nhất);
- Công ty TNHH Media Consumer VN;
(số 40, đường 6, KCN VSIP I, Thuận An, BD)
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường