BỘ XÂY DỰNG

---------------------

Số: 2100/BXD-HĐXD

V/v: Trả lời về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu biệt thự Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 4.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục phục vụ ngoại giao đoàn.

Cục phục vụ ngoại giao đoàn có văn bản số 1528/CPVNGĐ-QLDA ngày 03/11/2011 gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu biệt thự Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 4.

Khu biệt thự Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 4 đã được Bộ Ngoại giao phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 781/QĐ-BNG ngày 18/3/2010. Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng của khu đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 6350/UBND-XD ngày 02/8/2011 và Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội xác nhận tại văn bản số 2972/QHKT-P3 ngày 26/8/2011.

Theo văn bản số 1528/CPVNGĐ-QLDA trên, do gặp khó khăn về vốn đầu tư, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu biệt thự Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 4 được kiến nghị điều chỉnh phân chia dự án thành 04 dự án thành phần, được đầu tư và vận hành khai thác độc lập, với quy mô mỗi dự án là 4-5 biệt thự.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc lập dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 4 phải căn cứ theo quy hoạch tổng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Tiến độ thực hiện dự án có thể phân kỳ hoặc chia thành các dự án thành phần để phù hợp với khả năng vốn đầu tư và phải do người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định. Việc phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần phải đảm bảo:

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu biệt thự Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 4 được thiết kế và xây dựng đồng bộ; phù hợp với quy hoạch phân khu; đáp ứng kế hoạch phát triển các kỳ đầu tư hoặc của các dự án thành phần.

- Phù hợp với mục đích sử dụng và các yêu cầu liên quan khác về tiến độ của dự án Khu biệt thự Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 4 .

- Phù hợp với các yêu cầu về an ninh cho các biệt thự dành cho các cơ quan ngoại giao.

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu biệt thự Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 4. Cục phục vụ ngoại giao đoàn nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, PC, KHTC, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Sơn

>> Xem thêm:  Thu hồi đất là gì ? Quy định pháp luật về thu hồi đất ? Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất