BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/TCHQ-TXNK
V/v sản phẩm cơ khí trọng điểm

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 454/HQHN-TXNK ngày 12/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đề nghịhướng dẫn thủ tục để được hưởng chính sách thuế ưu đãi đối với vật tư, thiết bịnhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩmcơ khí trọng điểm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủtướng Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp dụng chính sách thuế nhậpkhẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khítrọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định số10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy địnhtại khoản 3 phần I mục II Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mụcmặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứuquy định nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang