BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------
V/v: trả lời kiến nghị của Cục thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk
Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Tổng cục Thuế và Cục thuế tỉnh Đắk Lắk, Cục thuế đã có kiến nghị sau: “Đối với các đơn vị có chi nhánh ngoài tỉnh tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ chi phí theo mẫu số 07/TNDN nhưng trong Tờ khai quyết toán TNDN mẫu số 03/TNDN chưa có chỉ tiêu thể hiện số đã nộp ở tỉnh ngoài nên việc xác định số thuế còn phải nộp tại trụ sở chính chưa chính xác, đề nghị điều chỉnh bổ sung cho phù hợp”. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Phần D Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính đã quy định về thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại tỉnh, thành phố khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.
Tại điểm 4 mục X Phần I công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế TNDN năm 2009 đã hướng dẫn: “Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có trụ sở chính, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi có trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc. Khi quyết toán thuế năm tại trụ sở chính mà có số thuế TNDN nhiều hơn hoặc ít hơn tổng số thuế TNDN tạm khai theo 4 quý thì số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỉ lệ tại nơi có trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc”.
Đề nghị Cục thuế căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp có chi nhánh sản xuất ở ngoài tỉnh khi quyết toán, nộp thuế TNDN năm 2009. Về kiến nghị bổ sung một số chỉ tiêu ở Mẫu số 07/TNDN và Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN , Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để điều chỉnh cho phù hợp.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai