ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2101/UB-QLĐT
Về việc áp dụng mức phạt tiền về vi phạm xây dựng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 1997

Kính gởi :

- Chủ tịch UBND các Quận, Huyện
- Giám đốc Công an TP
- Kiến trúc sư trưởng TP
- Giám đốc Sở Xây dựng TP
- Giám đốc Sở Tư pháp TP.

Ngày 05/5/1997, Chính phủ đã banhành Nghị định 48/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quảnlý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. Nghị định này có hiệu lực thihành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Hiện nay, việc xử lý vi phạmtrong quản lý xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh đang được thực hiện theo bản"Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng" banhành kèm theo quyếtđịnh 1076/QĐ-UB-NC ngày 13/4/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Để việc xử lý vi phạm trong quảnlý xây dựng không bị trở ngại khi Nghị định 48/CP có hiệu lực thi hành, Ủy bannhân dân thành phố chỉ đạo như­ sau:

Các mức xử phạt bằng tiền đốivới các hành vi vi phạm hành chính về quản lý xây dựng được quy định tại Nghịđịnh 48/CP đ­ược áp dụng ngay kể từ ngày có hiệu lực để thay thế các mức xửphạt bằng tìên đư­ợc quy định tại quyết định 1076/QĐ-UB-NC ngày 13/4/1994 củaỦy ban nhân dân thành phố.

Các quy định khác trong quyếtđịnh 1076/QĐ-UB-NC không trái với Nghị định 48/CP vẫn được tiếp tục thực hiệncho đến khi có hư­ớng dẫn mới.

Giao cho Kiến trúc s­ư Tr­ưởngthành phố chủ trì cùng với Sở Xây dựng, Công an thành phố, Sở Tư pháp và cácngành có liên quan nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố các văn bản hướngdẫn và tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt