BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2102/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế đối với hàng NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 808/HQHN-TXNK ngày 05/4/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị hướngdẫn về việc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất vào doanhnghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do hồ sơ không đầy đủ (không có tờkhai hải quan, các giấy tờ liên quan…) và Cục Hải quan TP. Hà Nội chưa có quanđiểm xử lý về vướng mắc trong việc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đótái xuất vào DNCX của Công ty TNHH TM bảo hộ lao động NNM nên Tổng cục Hải quanchưa có cơ sở để xử lý vướng mắc do Cục Hải quan TP. Hà Nội phản ánh.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang