BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2102 TCT/NV7
V/v hồ sơ hoàn thuế đối với gạo xuất khẩu uỷ thác

Hà Nội , ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Lương thực cấp I Cao Lãnh
- Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 215/TCT /KCKT ngày 4/3/2003 của Tổng Công ty lương thực Miền Nam và công văn số 136/Cty ngày 28/5/2003 của Công ty lương thực cấp I Cao Lãnh về hồ sơ hoàn thuế đối với gạo xuất khẩu ủy thác. Căn cứ quy định tại Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 và hướng dẫn tại công văn số 845 TC/TCT ngày 25/2/1999, công văn số 7738 TC/TCT ngày 15/8/2001 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể như sau:

Tổng Công ty lương thực miền Nam là đầu mối xuất khẩu gạo ủy thác cho các Công ty ở địa phương. Vì vậy, trên cùng một tàu có nhiều loại gạo khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng nước ngoài và giá cả cũng khác nhau. Do đó, đề nghị các Công ty lương thực ở từng địa phương phải có hồ sơ xác nhận gạo xuất khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 0% bao gồm:

+ Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu giữa Tổng Công ty Lương thực miền Nam và đơn vị ủy thác.

+ Hoá đơn giao hàng xuất khẩu uỷ thác.

+ Xác nhận của Tổng Công ty lương thực miền Nam về số lượng hàng thực tế đã xuất khẩu kèm theo Bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu cho đơn vị uỷ thác phù hợp với tờ khai hải quan về hàng thực tế đã xuất khẩu.

+ Chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng. Trường hợp các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu (kể cả xuất khẩu uỷ thác) theo hợp đồng Chính phủ hoặc hợp đồng thương mại thanh toán trả chậm với nước ngoài thì chứng từ thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4470 TC/TCT ngày 2/5/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương