BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2103/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc đối với hàng tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 908/HQHN-TXNK ngày 12/4/2013 về vướng mắc đối với hàng tạm nhập táixuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 quy định về thời hạn nộp thuế và áp dụng cácbiện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế đối với trường hợphàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã sản xuất hàng xuất khẩu, đã xuấtkhẩu, đã nộp thuế đối với phần nguyên liệu, vật tư dôi dư, đã nộp hồ sơ thanhkhoản, hoàn thuế, không quy định đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất. Vì vậy,đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất thì việc áp dụng thời hạn nộp thuế và cưỡngchế thuế thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn