BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2103/TCT-TS
V/v: Thu thuế CQSDĐ, LPTB đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 898/CV-CT ngày 19/5/2006 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc thu lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5, Mục II, Phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (LPTB) và điểm 2 (d), Mục VII Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) thì với ví vụ mà Cục Thuế hỏi được xử lý như sau: trường hợp ông B nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất có giấy tờ hợp lệ theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP của Chính phủ từ ông A, sau đó ông B chuyển nhượng cho ông C trước ngày 01/01/2000, ông C không đăng ký quyền sử dụng đất và năm 2005 chuyển nhượng cho ông D thì ông D phải nộp LPTB phần trách nhiệm của mình, nộp thay LPTB và thuế CQSDĐ thuộc nghĩa vụ của ông C (không phải nộp thay cho ông B do chuyển nhượng trước ngày 1/1/2000).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương