BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2104/BCT-KHCN
V/v hướng dẫn đăng ký nội dung năm 2011 thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương;
- Các Công ty công nghiệp môi trường;
- Các Tổ chức khoa học và công nghệ; Trường Đại học.

Đềán “Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đếnnăm 2025" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTgngày 20 tháng 7 năm 2009 (sau đây gọi tắt là Đề án) và giao Bộ Công Thương chủtrì, phối hợp với Bộ tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương liênquan tổ chức thực hiện.

Thựchiện trách nhiệm được giao, Bộ Công Thương hướng dẫn các đơn vị đề xuất nộidung năm 2011 như sau:

1.Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chứctriển khai thực hiện các nhiệm vụ theo trách nhiệm được giao tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ;trước ngày 15 tháng 12 gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương để tổnghợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

2.Các đơn vị đề xuất nội dung thực hiện dự án thành phần "Chương trìnhnghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành côngnghiệp môi trường" đưa vào kế hoạch năm 2011. Các đề xuất tập trung vàocác nội dung định hướng nêu tại phụ lục Công văn này.

Hồsơ đăng ký đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 4 năm 2010 (quaVăn phòng giúpviệc Ban điều hành Đề án – Vụ Khoa học và Công nghệ), số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tel: 04 22202312, email: [email protected]/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN, VP giúp việc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

PHỤ LỤC

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG “CHƯƠNGTRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN NGÀNHCÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG” THUỘC ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆTNAM ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025”
(kèm theo Công văn số 2104/BCT-KHCN ngày 03 tháng 3 năm 2010)

1. Nội dung đề xuất

Nội dung các đề xuất thựchiện dự án thành phần "Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng vàchuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường" thuộc Đề án"Phát triển ngành công nghiệp môitrường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" cần tập trung vào 03lĩnh vực của ngành công nghiệp môi trường được xác định tại Đề án, bao gồm:

1.1. Lĩnh vực nghiên cứu,ứng dụng, chuyển giao công nghệ liên quan đến chế tạo thiết bị và sản xuất sảnphẩm bảo vệ môi trường

- Thiết bị và sản phẩm xử lýchất thải: các thiết bị và nguyên liệu, hoá chất và chủng vi sinh sử dụng trongcông nghệ xử lý chất thải, làm sạch môi trường;

- Công nghệ thông tin chuyênngành: các phần mềm dự báo phân tích đánh giá môi trường, các phần mềm tự độnghoá trong công nghệ quan trắc, cập nhật thông tin tự động, cơ sở dữ liệu, bảnđồ số hoá...;

- Thiết bị đo lường và kiểmsoát ô nhiễm: các thiết bị đo, kit thử nhanh dùng phát hiện các chất nguy hạicó trong môi trường, thiết bị tự động đo và quan trắc các chỉ số môi trường...;

- Thiết bị xử lý chất thải:công nghệ, thiết bị dùng để xử lý chất thải, tái chế chất thải, làm sạch môitrường;

- Công nghệ hạn chế ô nhiễm:công nghệ tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu và công nghệ sử dụngnguyên liệu mới không có chất thải hoặc ít chất thải.

1.2. Lĩnh vực nghiên cứu,ứng dụng, chuyển giao công nghệ liên quan tới phục vụ phát triển các dịch vụmôi trường

- Phân tích và quan trắc môi trường: bao gồm lấy mẫu,phân tích, các cơ sở dữ liệu thông tin liên quan;

- Quản lý nước thải: thu gom, vận chuyển, xử lý, cungcấp, chế tạo thiết bị và xây lắp công trình nước thải;

- Quản lý chất thải rắn: phân loại, thu gom, vậnchuyển, xử lý và cung cấp/chế tạo thiết bị và xây lắp công trình;

- Quản lý khí thải: kiểm soát, giảm thiểu, xử lý tạinguồn, chế tạo, cung cấp thiết bị công nghệ và xây lắp công trình;

- Quản lý ô nhiễm khác: ô nhiễm tiếng ồn, ánh sáng,nhiệt, phóng xạ và sự cố môi trường (tràn dầu, hoá chất…);

-Quản lý chất thải nguy hại: kiểm soát, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý.

-Dịch vụ tư vấn và thiết kế môi trường: Đánh giá tác động môi trường; Nghiên cứuR&D và chuyển giao công nghệ; Phân tích thí nghiệm; Đào tạo nhân lực; Côngnhận chứng nhận (ISO 14000, EMS, nhãn môi trường ...); Thiết kế môi trường.

1.3.Lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ liên quan tới việc sử dụngbền vững tài nguyên thiên nhiên và phục hồi môi trường

-Phục hồi tài nguyên: các hoạt động khôi phục các vùng đất vùng nước bị ô nhiễm,các mỏ khoáng sản sau khai thác, các thảm thực vật, phát triển các vùng sinhthái, đa dạng sinh học (khu sinh thái, du lịch sinh thái, đô thị sinh thái...);

- Năng lượng mới và năng lượng thay thế: năng lượnggió, mặt trời địa nhiệt, hydro, các dạng năng lượng thay thế ít chất thải(ethanol, Bio-diesel);

- Tái chế chất thải: tái chế giấy, thu hồi kim loạinặng, điện tử,...;

- Cung cấp nước sạch.


2. Biểu tổng hợp các nội dung đềxuất

ĐƠNVỊ .....................

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC NỘIDUNG THAM GIA NĂM 2011

“CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG”

TT

Tên đề tài, dự án

Đơn vị chủ trì, phối hợp

Tính cấp thiết

Mục tiêu, nội dung chủ yếu

Dự kiến kết quả

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện, tr. đồng

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

Từ nguồn NSNN

Nguồn khác

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ ...

I.

Đề tài

II.

Dự án sản xuất thử, thử nghiệm

III.

Dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Thủ trưởng cơ quan

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHCNNĂM 2011

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨUKHOA HỌC, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔITRƯỜNG

1. Tên Đề tài:

2. Lý do đề xuất Đề tài (nêu rõvấn đề thực tiễn cần giải quyết và sự phù hợp của vấn đề cần giải quyết với mụctiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của Chương trình)

3. Giải trình về tính cấp thiết (quantrọng, bức xúc, cấp bách,...)

4. Định hướng mục tiêu:

5. Nội dung chính:

6. Yêu cầu về sản phẩm:

7. Khả năng và địa chỉ áp dụng:

8. Cơ quan chủ trì :

Cơ quan phối hợp chính:

9. Kinh phí:

Thời gian thực hiện:

10. Thông tin khác (nếu có) :

Thủ trưởng cơ quan (hoặc Chuyên gia) đề xuất

(Họ, tên và chữ ký)

(*) Phiếu này trình bày không quá 03 trang giấy khổ A4.

PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SXTN NĂM 2011

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨUKHOA HỌC, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔITRƯỜNG

1.Tên Dự án SXTN:

2. Thuộcchương trình:

3.Lý do đề xuất Dự án (vấn đề thực tiễn cần giải quyết và sự phù hợp của vấnđề cần giải quyết với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án):

4. Xuất xứ của Dự án (nêu rõ Nguồn hình thành dự án: têncủa đề tài, sáng chế, giải pháp hữu ích ...; cấp quản lý, năm nghiệm thu ...):

- Kết quả của các đề tài đã được Hộiđồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị áp dụng;

- Sáng chế, giải pháp hữu ích, sảnphẩm khoa học được giải thưởng KHCN;

- Kếtquả KH&CN từ nước ngoài đã được các tổ chức có thẩm quyền thẩm định côngnhận.

5. Giải trình về tính cấp thiết (quan trọng, bức xúc, cấpbách,...):

6. Mục tiêu:

7. Nội dung chính :

8.Yêu cầu về sản phẩm (các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật):

9.Khả năng huy động các nguồn lực (khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơsở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án):

10. Nhu cầu thị trường (thuyết minh rõ về khả năng thịtrường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương mại hoá các sản phẩm của dựán):

11. Cơ quan chủ trì :

 Cơ quan phối hợp chính :

12. Kinh phí :

NSNN :

Khác :

13. Thông tin khác (nếu có) :

Thủ trưởng cơ quan (hoặc Chuyên gia) đề xuất

(Họ, tên và chữ ký)

(*) Phiếu này trình bày không quá 03 trang giấy khổ A4.