BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2104 TCT/NV4
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 177/CV-CT /TQD ngày 21/3/2003 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về chính sách thuế đối với Công ty Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quy định tại điểm 1 Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày 25/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ thì: trường hợp Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh (trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu Lâm thủy sản) thực hiện chế biến sản phẩm tôm sú do Công ty tự nuôi trồng hoặc mua ngoài của người bán không có hoá đơn GTGT (có Bảng kê) và thực phẩm xuất khẩu ra nước ngoài thì thuế GTGT đối với sản phẩm tôm sú xuất khẩu là 0%. Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá mua vào để chế biến xuất khẩu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá mua vào để chế biến xuất khẩu không có hoá đơn GTGT và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của số nguyên vật liệu tôm sú sơ chế do Công ty trực tiếp nuôi trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Việc khấu trừ thuế GTGT của tài sản cố định đầu tư cho sản xuất, kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại tiết c, điểm 1.2 mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

3. Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản đầu tư mới một Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh trực thuộc Công ty, thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc thì được xếp vào diện mở rộng quy mô sản xuất của công ty và được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 3, mục I, Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương