VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 2104/VPCP-ĐMDN

V/v: Chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa thành TCT Phát triển khu công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (tờ trình số 931/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2010) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 3171/BTC-TCDN ngày 16 tháng 3 năm 2010) và Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1782/BKH-PTDN ngày 19 tháng 3 năm 2010) về việc chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa thành Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa thành Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là đại diện chủ sở hữu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định việc chuyển đổi theo đúng quy định hiện hành và thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ của Tổng công ty này vào thời điểm phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐMPTDN;
- Công ty Phát triển KCN Biên Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN: Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TH, KTN, TKBT;
- Lưu: T, ĐMDN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn