BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2105/TCHQ-KTTT
V/v thực hiện thuế nhập khẩu linh kiện xe 02 bánh gắn máy 2001 của 23 doanh nghiệp và giải pháp thực hiện

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 02/5/2003 Tổng Cục Hải quan đã có công văn số 1949/TCHQ-KTTT hướng dẫn công văn số 438/CP-KTTT ngày 14/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2001. Tiếp theo văn bản số 1949/TCHQ-KTTT Tổng Cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Cục hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện thu căn cứ vào mức thuế suất theo Biên bản quyết toán thuế năm 2001 của Tổng cục Thuế, Tổng Cục Hải quan đã ký với doanh nghiệp để tính lại thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy đối với 23 doanh nghiệp không sản xuất phụ tùng chủ yếu (nên tại Thông báo kèm theo công văn số 5775/TCHQ-VP của Tổng Cục Hải quan sao lục công văn số 5366/CV-CNCL ngày 17/12/2001 của Bộ Công nghiệp) có các khai hàng hoá xuất nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan từ ngày 01/10/2001 đến hết ngày 31/12/2001 theo mức thuế suất ghi tại biên bản quyết toán.

2. Về việc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá đối với các doanh nghiệp còn nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001, năm 2002 Tổng Cục Hải quan đã có công văn số 949/TCHQ-KTTT ngày 07/3/2003 hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng công văn đã hướng dẫn.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm