BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2105 TCT/NV4
V/v quản lý thuế đối với khoản thu thủy lợi phí

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 522/CT-NVT ngày 29/4/2003 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc thu thuỷ lợi phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục D Phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí thì: “Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước (gọi tắt là phí không thuộc ngân sách nhà nước). Tiền thu phí không thuộc ngân sách nhà nước được xác định là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được ...”.

Do đó, trường hợp Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định được Nhà nước giao vốn, thực hiện theo nguyên tắc tự chủ tài chính, thực hiện hoạch toán kinh tế về hoạt động dịch vụ tưới tiêu phục vụ nông nghiệp thì khoản thuỷ lợi phí do Công ty thu được từ việc cung cấp dịch vụ tưới tiêu nước phục vụ công nghiệp là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Khi thu tiền thủy lợi phí, Công ty phải lập và giao hoá đơn cho đối tượng không nộp phí theo qui định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành quản lý, sử dụng hoá đơn và thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành đối với số thủy lợi phí thu được.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương